Español   Català   

Elena Serra de Corral - Serveis


Serveis

Com a advocada en exercici s’ha especialitzat fonamentalment en el Dret de Família.

En el moment de la separació o divorci es viu per part de les parelles com una crisi en la que diversos professionals han d’intervenir per arribar a un consens i tranquil·litat, que no només beneficiarà a qui ho decideix, sinó també als fills menors que en la majoria dels casos són les veritables víctimes.

Per això, un bon assessorament inicial és fonamental I no prendre decisions precipitades. Això ajudarà a arribar amb calma a una resolució dels conflictes que passa des del tema de la guarda dels menors fins el fet de l’ús del domicili, i altres qüestions econòmiques com pensions alimentàries, compensatòries, etc.

Des del punt de vista de l’advocada, Elena Serra de Corral, ha d’arribar-se per tots els mitjans a un acord, i la via judicial és l’últim recurs.

Punt important és el tema de la custòdia dels fills; si fins fa pocs anys era una custòdia exclusiva per a la mare, actualment la custòdia compartida serà la regla general, encara que amb matisacions segons els casos. El fet d’una ruptura no ha de trencar per se la relació entre pare-fills i/o mare-fills, i ha d’intentar-se en la mesura del possible una continuïtat en les seves relacions.

Així mateix, també assessora en altres branques del Dret de Família, com és la possible incapacitació civil (tuteles, curateles) o en el Dret de Successions (testamentària o no).

Elena Serra de Corral

Com a despatx multidisciplinari intervé en els següents assumptes, també amb la mateixa manera de procedir, i sempre amb un contacte constant amb el client:

 • Separació o ruptura de parelles de fet.
 • Divorcis.
 • Guàrdia i custòdia.
 • Custòdia compartida.
 • Pensió d’ aliments i reclamacions al respecte.
 • Tuteles.
 • Parelles de fet.
 • Modificació de pensió d’ aliments.
 • Pensió compensatòria.
 • Dissolució de condomini.
 • Testaments.
 • Successions.
 • Protecció de gent gran.
 • Comunicació dels avis envers els seus néts.
 • Incapacitats.
 • Desnonaments.
 • Reclamació de rendes en contractes de lloguer.
 • Reclamació de quantitats degudes.
 • Accidents de trànsit.
 • Menors.

Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral